Mars

Vattnäs båtklubb c/o Mats Pettersson Vattnäs byväg 25 792 97 Mora

Närvarande: Mats, Lasse, Anna-Carin, Robert, Kjellåke

§1 Mötets öppnande Mats öppnar mötet

§2 Föregående protokoll Konstituerande protokoll gås igenom, inga oklarheter.

§3 Ekonomi Bankgiro klart. Fakturor skickas ut till medlemmarna. Internetbank och bankgiro erhålles. För att få in lite pengar ber vi om sponsorpengar från medlemmar och deras vänner

§4 Medlemsansökningar 4 nya medlemsansökningar godkännes. En båtplats är efterfrågad, vi avvaktar arrendeavtal med samfälligheten.

§5 Övriga frågor a,Hur gör vi med båtavgiften? Ska vi ha differentierade avgifter beroende på storlek på båt? Hur gör vi med ekorna och andra småbåtar som idag dras upp på land? Ska vi ha en liten brygga till småbåtar och större till större båtar med avgift efter brygga? Diskussionen fortsätter.

b, Vi har fått erbjudande om begagnade bryggor från Orsa. Inte helt felfria men funktionella. Vi tackar ja till dessa. Vi får bogsera bort dem själva. Båt måste ordnas, Mats kollar detta. A-C fråga Gösta Frost om båten Laxen kan hjälpa till

c, A-C kollar med Stadsbyggnadsförvaltningen om vi behöver söka strandskyddsdispens för nya bryggor.

d, Städdag: 29 april kl. 10.00 samling i Norra hamnen delar upp oss och samlas igen kl 13.00 för korvgrillning. Mats skriver inbjudan. e, Förslag på mötestider för styrelsen under 2012-2013. Se bilaga.

f, Medlemsmöte bestäms när vi vet om vi får bidrag.

g, Kalle tittar på möjligheten att söka EU-bidrag.

h, Lasse informerar om Dalarnas båtförbunds årsmöte. Det blir ett extra årsmöte då allt inte kunde redovisas.

i, Lasse är nominerad till Dalarnas båtklubbs styrelse.

j, Mats är inbjuden till Siljans båtförbunds årsmöte.

§6 Nästa möte 16 april kl. 18.00 vid södra hamnen. Bryggavtal, bryggplats och ordningsföreskrifter.

Mats Pettersson   Anna-Carin Rydstedt

Ordförande           sekreterare

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)